SUPRA TRAVEL

VOP

Všeobecné obchodní podmínky

 

Úvodní ustanovení

Krystyna Říhová - cestovní agentura SUPRA TRAVEL, (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádně uzavřené smlouvy o zprostředkování prodeje zájezdů. Všechny zastoupené CK, jejichž zájezdy jsou zařazeny do databáze zájezdů, jsou řádně pojištěny proti úpadku. Pořádající kanceláře jsou uvedeny u všech zájezdů v databázi cestovní agentury. 

Objednávky a rezervace

Každý návštěvník stránek www.supra-travel.cz či osobně v CA si může nezávazně objednat jeden nebo více zájezdů. Objednávka nesmí obsahovat nepravdivé informace (např. neplatné telefonní číslo, e-mail, apod.). Po obdržení nezávazné objednávky pracovník CA ověří, zda je zájezd volný a pokud ano, vytvoří u pořádající CK předběžnou rezervaci na zákazníkovo jméno. Pokud zájezd volný není (např. z důvodu vyčerpání kapacity), oznamuje informaci CA zákazníkovi a navrhne mu další alternativy. Při více zaslaných objednávkách CA ověřuje volnou kapacitu zájezdů v takovém pořadí, v jakém byli objednávky přijaté. Doba platnosti předběžné rezervace je zpravidla několik dnů, u zájezdů typu Last Minute několik hodin. Ihned po vytvoření rezervace je zákazník kontaktován pracovníkem CA a předává informace o trvání rezervace a celkové ceně zájezdu. V případě potvrzení rezervace sdělí pracovníkovi CA všechny údaje potřebné k vyplnění cestovní smlouvy. Vyplněnou cestovní smlouvu pošle CA mailem, nebo poštou zákazníkovi spolu s potvrzením o pojištění CK proti úpadku, všeobecnými obchodními podmínkami a způsobem platby. Zákazník smlouvu zkontroluje a případně další doplňující údaje o spolucestujících a podepsanou smlouvu odešle mailem do CA spolu s dokladem o uhrazení platby. Svým podpisem zákazník stvrzuje správnost údajů na cestovní smlouvě, souhlas s obchodními podmínkami a souhlas s tím, že obdržel všechny přílohy, které tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy. Po obdržení podepsané cestovní smlouvy a dokladu o provedení platby, zasílá CA cestovní smlouvu k potvrzení pořádající CK. Smlouva se stává závaznou v okamžiku jejího potvrzení ze strany pořádající CK.

Pozn. 

CA si vyhrazuje právo nepřijmout neúplné či zavádějící objednávky (např. bez telefonního kontaktu) a to i bez informování zákazníka. Taktéž v případě zjištění, že došlo ze strany zákazníka v objednávce k uvedení nepravdivých informací, vyhrazuje si CA právo objednávku dále nevyřizovat. CA si rovněž vyhrazuje právo nevyřizovat objednávky zákazníků, kteří již dříve podepsali cestovní smlouvu a neuhradili rezervovaný zájezd, případně zákazníků, kteří opakovaně neodeslali zpět do CA podepsanou cestovní smlouvu. CA nenese odpovědnost za následky pozdního obdržení podepsané cestovní smlouvy, nebo za následky vzniklé vyplněním chybných údajů v cestovní smlouvě. CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohly vzniknout chybou při zadávání dat do systému. 

Platební podmínky

Obecně platí, že úhrada zájezdů objednaných více než 1 měsíc před nástupem probíhá zpravidla tak, že zákazník zaplatí zálohu ve výši 50% z ceny zájezdu, doplatek do plné ceny zaplatí nepozději 30 dní před odjezdem. U zájezdů objednaných méně než 1 měsíc před nástupem a nejčastěji zájezdů typu Last Minute platí vždy zákazník celkovou cenu jednorázově v den podpisu smlouvy.

Platební podmínky zájezdů se řídí platebními podmínkami jednotlivých cestovních kanceláří. O termínech, způsobu a výši plateb je zákazník vždy informován před podpisem cestovní smlouvy pracovníkem CA. Platby lze provést bankovním převodem na účet CA nebo CK, složenkou, složením hotovosti v bance, nebo na pobočce CK. U zájezdů začínajících za méně než 10 dní je nutné uhradit platbu pouze přímým vkladem hotovosti na účet. 

CA nenese odpovědnost za následky pozdní platby zálohy nebo doplatku ze strany zákazníka, ani za případné storno ze strany pořádající CK ze stejného důvodu. V případě zrušení pořádaného zájezdu ze strany CK, CA resp. CK bez zbytečného odkladu vrátí platbu za takto zrušený zájezd. CA nenese odpovědnost za další případné náklady, které v takovém případě zákazníkovi vzniknou. 

Při zprostředkování ubytování či jakýchkoli jiných služeb neposkytovaných prostřednictvím smluvních partnerů, si cestovní agentura účtuje provizi ve výši 10% z celkové ceny zprostředkované služby.

Cestovní doklady

Cestovní doklady a pokyny k odjezdu či odletu (vouchery, letenky, doklady o pojištění atd.) obdrží klienti zpravidla týden před začátkem zájezdu od CA nebo pořadatelské CK (emailem, poštou či osobně). Letenky mohou být předány přímo na letišti před odletem. Cestovní doklady a pokyny u zájezdů typu Last Minute jsou zákazníkům poskytnuty v nebližším možném termínu po podpisu cestovní smlouvy a úhradě zájezdu.

Storna

Storno podmínky se řídí storno podmínkami pořádající CK, u které byl zájezd rezervován a zaplacen. Před podepsáním smlouvy a zaplacením zálohy může zákazník zájezd stornovat bez stornopoplatků. Zrušení objednávky musí být zákazníkem doručeno emailem nebo osobně do CA, ta následně věc předává k vyřízení CK.

Reklamace

Reklamovat zájezd je možné buď u nás v CA nebo přímo u CK organizátora zájezdu. CA však ze zákona nezodpovídá za kvalitu poskytnutých služeb ze strany CK a stejně tak není oprávněna reklamace vyřizovat, ale může zákazníkovi pomoci při předání reklamace k relevantní cestovní kanceláři. Lhůta pro uplatnění reklamace je do jednoho měsíce od skončení zájezdu, popřípadě ode dne, kdy měl zájezd skončit. Jako doporučení k reklamaci radíme přidat reklamační protokol z místa pobytu podepsaný delegátem CK, fotodokumentaci apod. CK je povinna se k reklamaci vyjádřit ve lhůtě stanovené zákonem.

Zpracování osobních údajů zákazníka a spolucestujících

1. Zákazník je srozuměn s tím, že cestovní agentura Supra Travel je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

2. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace v nezbytném rozsahu poskytnuty jak cestovním kancelářím, tak též dodavatelům cestovní kanceláře (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne cestovní kancelář na žádost zákazníka.

3. Zákazník bere na vědomí, že cestovní agentura je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

4. Zákazník bere na vědomí, že cestovní agentura Supra Travel bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je cestovní agentura oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu: info@supra-travel.cz. V tomto případě nebude cestovní agentura zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

5. Zákazník může souhlasit, zejména zaškrtnutím políčka ve smlouvě o zájezdu, ale i jiným prohlášením, s tím, že pořádající cestovní kancelář bude pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během zájezdu a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů cestovní kanceláře, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách.

6. Výše uvedená ustanovení čl. 1 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

7. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

a) Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným cestovní kanceláři, a to buď na adresu cestovní kanceláře, nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@supra-travel.cz.

b) Požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

c) Požadovat, aby cestovní kancelář omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů;

(ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití;
(iii) cestovní kancelář již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo
(iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláře převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

d) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

e) Získat od cestovní kanceláře kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je cestovní kancelář povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu o nich kopii zpracovávaných osobních údajích:

(i) účel zpracování;
(ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává,
(iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
(iv) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
(v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování;
(vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
(vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
f) Získat své osobní údaje, které cestovní kancelář zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud
(i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo
(ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá cestovní kancelář osobní údaje zákazníka jinému správci.

 

Závěrečná ustanovení

Zákazník svým podpisem cestovní smlouvy potvrzuje, že se důkladně seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami CA i všeobecnými podmínkami příslušného pořadatele služby a též že je přijímá za sebe a svým jménem za všechny osoby uvedené na cestovní smlouvě, které ho zmocnili na základě smlávního či jiného zastoupení.

Ve lhůtě stanovenou pořadatelem služby (zejména u leteckých společností) je zákazník povinen se ověřit časy letů, obzvlášť u charterových a zpátečních letů.

Vzájemné vztahy nebo skutečnosti neupravené v těchto všeobecných obchodních podmínkách a nebo ve smlouvě uzavřené mezi zájemcem a CA se řídí všeobecnými smluvními podmínkami jednotlivých zúčastněných pořadatelů služeb a přepravců.

Podmínky se vztahují na všechny služby poskytované cestovní agenturou Supra Travel.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 21.5.2018

 

Kontakt

CA SUPRA TRAVEL

Přemyslova 1040

278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 775 111 767

supra-travel@seznam.cz

www.supra-travel.cz

Vytvářím objednávku...